Co to je znalecký posudek

Od 1. 1. 2021 znalecké posudky podávám jako znalec zapsaný v seznamu znalců a znaleckou činnost vykonávám v souladu:

  • se zákonem č. 254/2020 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a se zákony souvisejícími
  • s vyhláškou č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti
  • s vyhláškou č. 504/2020 Sb. o znalečném
  • s vyhláškou č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
  • s vyhláškou č. 508/2020 Sb. o odměně a náhradě hotových nákladů konzultanta, přibraného pro účely trestního řízení
  • se zákonem č. 237/2020Sb. o oceňování majetku
  • s vyhláškou č. 488/2020 Sb. oceňovací vyhláška

Legislativa striktně předepisuje náležitosti znaleckého posudku, kromě jiného posudek obsahuje podpis znalce, otisk jeho kulaté pečeti se státním znakem a znaleckou doložku. Znalecký posudek se obvykle vydává v písemné podobě, popř. elektronicky, pokud souhlasí zadavatel, posudek lze podat též ústně do protokolu.